Про кафедру


Кафедра міжнародного права та міграційної політики

     Кафедра міжнародного права та міграційної політики – це сучасний освітній і науковий проект Юридичного факультету Західноукраїнського  національного університету.

     Створення кафедри в серпні 2015 року було обумовлене стратегічним курсом України на інтеграцію в Європейський Союз та основними напрямками здійснення зовнішньої політики держави. Відповідно й початкова назва кафедри – кафедра міжнародного права та європейської інтеграції; з вересня 2017 року перейменовано на кафедру міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії; з серпня 2019 року перейменовано на кафедру міжнародного права та міграційної політики.

     Кафедра міжнародного права та міграційної політики – свого роду Coworking-платформа з властивими їй невимушеною атмосферою та просто­ром для креативу.

     Основна мета кафедри – створити сучасну освітню й науково-дослідницьку платформу, де кожен може самовдосконалюватись, отримувати нові унікальні знан­ня, набувати потрібних навичок та застосовувати їх практично.

     Кафедра є випусковою за спеціальністю 293 «Міжнародне право» в галузі знань «Міжнародні відносини»  за ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

     Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисцип­лін з галузі міжнародно-правового цик­лу, зокрема: «Міжнародне право», «Міжнародне публічне пра­во», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Право міжна­родних договорів», «Міжнародне економічне право», «Право зовнішніх зносин», «Міжнародне міграційне право», «Дипломатичне та консульське право» тощо.

     Освітня платформа передбачає новітній формат передачі знань, умінь і нави­чок через відкриті лекторії, публічні дебати і дискусійні панелі на політичну і пра­вову тематику, PBL-семінари і майстер-класи, тренінги (у т.ч. з риторики і публіч­них промов) за участі широкого кола фахівців та викладачів європейських універси­тетів-партнерів. У процесі навчання застосовуються апробовані технології ситуа­тивного моделювання (Boot Camp, Workshop, Moot Court), що дозволяють студен­там продемонструвати засвоєнні знання, а також розвинути практичні навички як індивідуальної, так і командної роботи.

     Кафедра налагоджує зв’язки з дипломатичними представництвами та устано­вами в Україні й закордоном. Студенти, що навчаються на спеціальності «Міжна­родне право» неодноразово брали участь у міжнародних конкурсах з міжнародного права та міжнародного комерційного арбітражу. Викладачі та аспіранти кафедри регулярно стажуються закордоном та беруть учать у міжнародних наукових конфе­ренціях і симпозіумах.


Професорсько-викладацький склад

Жукорська Ярина Михайлівна

завідувач кафедри міжнародного права та міграційної політики, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID ID

Publons

Google scholar


Фліссак Костянтин Андрійович

професор кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, доктор економічних наук, професор

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

Публікації:

 1. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України - Тернопіль: Новий колір, 2016. - 812 с.
 2. Економічна дипломатія. Навчальний посібник. - Тернопіль: "Новий колір", 2013. – 440 с.
 3. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини. - Тернопіль: Новий колір, 2009. - 288 с.
 4. Правові інструменти в динаміці сучасних міжнародних конфліктів // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 5-6 квіт. 2019 р.). - С.91-93
 5. Економічні санкції та специфіка їх позиціонування в сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – № 1. – С.72-80
 6. Economic diplomacy of the Visegrad four countries - specific and direction of development // Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine / edited by A.Krysovatyy, Y.Savelyev. – Ternopil, 2018. – 328 p. (P.187-228)
 7. Правове забезпечення економічної дипломатії Європейського Союзу // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.]. – Тернопіль: Економічна думка. – 2018. – С. 240-242
 8. Концептуальні підходи до оцінки ефективності економічної дипломатії // Вісник Одеського національного університету. Серія "Економіка". – Одеса: Одеський національний університет, 2017. – Том 22. Номер 3 (56). – С. 33-38
 9. Imperatives of international cooperation for economic diplomacy of Ukraine // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2017. – Випуск 130. – С.118-126
 10. Економічна дипломатія Японії: досвід та перспективи // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право. Збірник наукових праць VI щорічної міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24 вересня 2016 р.) – С. 150-154
 11. Міжнародні торговельні спори і місце економічної дипломатії у їх врегулюванні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2016. – Випуск 127. Частина 2 (у двох частинах). – С.152-164
 12. Features of economic diplomacy of China // International Scientific-Practical Conference "Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World". June 30, 2016. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing.– Р. 54-57
 13. Особенности продвижения внешнеэкономических интересов США // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2016. – № 6(140). – С.23-28
 14. Світова практика дипломатичного супроводу міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – К.: ВАДЕКС, 2016. – Спеціальний випуск: міжнародний бізнес. – С.233-245
E-mail: flissak.k@ukr.net

Дракохруст Тетяна Вікторівна

доктор юридичних наук, доцент

     ORCID ID

     Publons

     Google scholar

Життєве кредо:

щоб уникати помилок треба набиратися досвіду, щоб набиратися досвіду, треба робити помилки!

Публікації:

 1. Drakokhrust T. Legal Features of Migration Processes in Unrecognized Territories: Ukraine’s Eastern Donbas Region. Osteuroparecht. 2019. № 2.P. 238–248
 2. Дракохруст Т.В., Фліссак К.А. Сучасна парадигма просування національних інтересів у зовнішньоекономічній діяльності Словаччини. Baltic Journal of Economic Studies. 2021.
 3. Дракохруст Т.В. Адміністративно-правові засади управління міграційною політикою України в умовах євроінтеграційних процесів. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право. 2020. № 8. С. 70–74
 4. Дракохруст Т.В. Правове забезпечення державної міграційної політики України : монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 416 с.
 5. Drakokhrust T., Prodan I., Tkach U. Migration challenges: trends and implications for Ukraine and Countries of Eastern Europe. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5(2). P. 30–37
 6. Дракохруст Т.В. Генезис розвитку державної міграційної політики України // Eurasian academic research journal. Yerevan. № 10 (28).2018.
 7. Drakokhrust T. The role of information and legal technologies in detecting counteracting illegal migration in EU // LEGEA ŞI VIAŢA. №6/2. 2019.
 8. Tetiana Drakokhrust & Iryna Prodan & Uliana Tkach "Migration Challenges: Trends And Implications For Ukraine And Countries Of Eastern Europe," Baltic Journal of Economic Studies, Publishing house "Baltija Publishing", vol. 5(2). 2019.
 9. Drakokhrust T. Legal Framework for the Realization of the Rights and Legitimate Interests of Foreigners and Stateless Persons in Ukraine. REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung, Zürich – Schweiz, 2017, Numéro 2
 10. Legal Features of Migration Processes in Unrecognized Territories: Ukraine’s Eastern Donbas Region, Osteuroparecht, Germany, № 2, 2019
 11. Захист прав українських мігрантів в ЄС: проблемні аспекти // Guaranteeand protection of fundamental human rights as an integral element of the integration of Ukraine in EU, Olzhtyn,2019
E-mail: tanya.drakohrust@gmail.com

Баран Анжеліка Володимирівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук, доцент

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar


Іванюк Вікторія Дмитрівна

старший викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, PhD

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

Життєве кредо:

‘Everythingispossible. Theimpossiblejusttakeslonger.’ (DanBrown)  

Публікації:

 1. V. Ivaniuk.The role of international judicial practice in the legal regulation of the crypto currencies’ use. Kortowski Przeglad Prawniczy. Wydzlat Prawa I Administracji Uniwersytetu Warmiaske-Mazurskiego w Olsztynie. № 4 / 2019. S. 31-34.
 2. V. Ivaniuk.Responsibility of participants of crypto currency market. Guarantees and Protection of Fundamental Human Rights as the Integral Element of Integration of Ukraine on the EU. Olsztyn, 2019. S. 113-122
 3. Іванюк В. Міжнародна практика регулювання ринку криптовалют. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід». м. Тернопіль. 5-6 квітня 2019 р. С. 83-85
 4. Іванюк В.Д., Демків Д.М. Міжнародні моделі спеціалізованих антикорупційних інституцій. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід". Тернопіль. 20-21 квітня 2018 року. С. 104-107
 5. V. Ivaniuk.The Monetary Policy in Ukraine: Legal Institutional and Organizational Basis. In: Revue Internationale des Scienceshumaines et naturelles 2017 Numéro 2. (Ed. Stanislaw Gulak) Zürich - Schweiz : Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung, 2017, p. 87 – 100
 6. Банах С.В., Іванюк В.Д. Угоди М&А ІТ-компаній: вітчизняний та зарубіжний досвід. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід". Тернопіль. 21-22 квітня 2017 року. С. 338-341
 7. S. Banakh, V. Ivaniuk. Administrative responsibility for infraction of fiscal discipline in Ukraine. Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. Dradt2Digital Publishing House, 2017. p. 173-174
 8. Іванюк В., Вишневський С. Tactical operations used in investigating of financial fraud. Актуальні проблеми правознавства. № 3 (7), 2016. C. 93-96.
 9. Банах С. В., Іванюк В. Д. Специфіка муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Децентралізація в Україні: законодавчі новації та суспільні сподівання. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. С. 362-366.
E-mail: viktoriaivaniuk07@gmail.com

Саванець Людмила Михайлівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук, доцент, керівник Школи польського та європейського права

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

   

Життєве кредо: Мрій. Вір. Наполегливо працюй. І обов’язково здобудеш перемогу.

 

Наукові праці:

Монографії

 1. Discussiondraftof a directiveononlineintermediaryplatforms. Commentary.Editedby: Ch.Busch, G.Dannemann, H.Schulte-Nölke, A.Wiewiórowska-Domagalska, F.Zoll. JagiellonianUniversityPress, 2019. P.351-360.
 2. TheActonRecoveryofTrusttoJusticeinUkraine (in:) Justiz in Mittel- und Osteuropa/Oesten Baller, Burkhard Breig (Hrsg). Berlin: BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2017. 180p.
 3. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні: монографія / А.В.Баран, М.В.Вербіцька, В.І.Возьний, І.Р.Калаур, В.М.Кравчук, К.Г.Кравчук, О.М.Малаховська, Н.Ф.Ментух, Ю.В.Паскевич, О.Б.Росоляк, Л.М.Саванець, Р.В.Сіда, І.Г.Снігурська, Л.М.Труфанова, В.В.ФрончкоО.Р.Шевчук, Р.В.Якубовський. - Тернопіль: Вектор, 2013. 346 с.
 

Статті 

 1. Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу. Право України. 2019. № 2. С. 207-215 (у співавторстві із Ф.Цоллем)
 2. Цифровий контент як об’єкт авторського права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2019. № 59. C.167-170. (у співавторстві із Стахира Г.М.)
 3. TheSaleofConsumerGoodsandAssociatedGuaranteesinUkraine: A ComparativeAnalysiswith EU Law. Journal of European Consumer and Market Law (EuCML). 2018. Issue 1. P.31-36.
 4. Euthanasia: isitActofMercyorCruelMurder? PsychologicalandLegalConsideration.   Наука і освіта. 2018. № 3. С.68-75.
 5. Права споживача у разі придбання товару неналежної якості за законодавством Європейського Союзу та України. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Випуск 1 (9). С.36-42.
 6. Newmandatoryprovisionstowardspre-contractualinformationaldutiesinFrenchCivilCode – thesourceofinspirationforUkrainianlegislator: comparativeapproach. LawandHistoryReview. 2017. Vol.35. No. 4(2). P.1188-1194.
 7. Поняття товару неналежної якості за споживчим законодавством Європейського Союзу та України. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. C.104-107.
 8. Гармонізація європейського колізійного та матеріального права в сфері захисту прав споживачів.     Актуальні проблеми правознавства. 2016. Випуск 2. С.71-77.
 9. Acquis communautaire з європейського споживчого права. Альманах міжнародного права. 2016. Вип.11. С.102-110.
 10. Застава цінних паперів за законодавством України та іноземних держав: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Випуск 1. С.143-149.
 11. ThePledgeofSecuritiesas a WayofProvidingSatisfactionforCreditObligationunderUkrainianLaw. Osteuroparecht. 2015. № 2. Р. 183-200.
 12. До питання загальноєвропейського права купівлі-продажу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 3. Т. 1. С.149-152.
 13. Osteuroparecht. 2014. № 2. Р. 207-230.
 14. Перехід прав у результаті укладення договорів про відчуження бездокументарних цінних паперів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. Випуск 1. Т. 1. С.185-191.
 15. Правова природа договору управління бездокументарними цінними паперами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. Випуск 24. Т.2. С.93-97.
 16. RegulacjaprawnaprzeniesieniaprawzezdematerializowanychpapierówwartościowychnaUkrainie (w świetlenowejUstawy z dnia 6 lipca 2012 r. O systemiedepozytowymUkrainy). Transformacje Prawa Prywatnego. 2013. № 2. S. 31–53.
 17. Отчуждениебездокументарныхценныхбумаг по договору. Теория и практика общественного развития. Юридические науки. 2013. № 4. С.304–306.
 18. Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2012. № 3 (24). С.93-98.
 19. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами : проблеми та перспективи. Часопис Академії Адвокатури України: Електронне наукове фахове видання. 2012. № 2 (15). С.1-7. URL:  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12slmptp.pdf
 20. Реалізація права акціонера на участь у загальних зборах товариства: вітчизняне законодавство та міжнародний досвід. Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. 2012. Випуск 1(2). С.238-244.
 21. Przejścieprawkorporacyjnychdozdematerializowanychpapierówwartościowychwskutekdziedziczenia w prawie ukraińskim. Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego / PodredakcjąM.Mikuły i P.Suskiego. Kraków, 2011. S.213-220.
 22. Проблематика термінологічного визначення управомоченої особи за бездокументарними цінними паперами. Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. 2011. Випуск 1. С.329-336.
 23. Правова природа бездокументарних цінних паперів. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2011. № 54. С.253-259.
 24. Ознаки бездокументарних цінних паперів. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 8. С.60-64.
 25. Еволюція законодавства про обіг бездокументарних цінних паперів. Юриспруденція: теорія і практика. 2010. № 4. С.15-20.
 26. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами. Підприємництво, господарство і право. 2008. № 12. С.19-24.
   

Тези 

 1. Проблеми захисту прав цифрових споживачів у національному законодавстві. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 5-6 квіт. 2019р.]. Тернопіль : Економічна думка, 2019. Т.2. С. 60-62. (У співавторстві із Стахира Г.М.)
 2. Проблеми та перспективи адаптації проекту директиви Директиви Європейського Парламенту і Ради 2015/0287 про деякі аспекти, що стосуються договору поставки цифрового контенту до законодавства України. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 8 червня 2018 р. / за ред. проф.  Р.С.Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю.Малюга. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С.162-165. (У співавторстві із Стахира Г.М.)
 3. Невідповідність споживчого товару договору купівлі-продажу у ЄС та Україні. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 202-205.
 4. Проект Директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент для цифрового ринку ЄС. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м.Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 21-22 квітня 2017 р.]. Тернопіль: Економічна думка, 2017. С.308-311.
 5. ThereformofFrenchcontractlaw: whatisnew?   Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: [Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національнийавіаційний університет, 24 лютого 2017 р.] Том 2. Тернопіль: Вектор, 2017. С.137-139.
 6. Поняття споживача у законодавстві Європейського Союзу.    Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 8-9 квітня 2016 р.. Тернопіль: Економічна думка, 2016. С.295-298.
 7. Гармонізація норм європейського споживчого права.     Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, Національний авіаційний університет, 26 лютого 2016 р. Т.ІІ. Тернопіль: Вектор, 2016. С. 143-146.
 8. Факультативний інструмент у договірному праві Європейського Союзу. Реформування законодавства України в умовах інтеграції до Європейського Союзу: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (27 березня 2015). Тернопіль: Вектор, 2015. С. 128-132.
 9. Сторони договору застави цінних паперів як способу забезпечення виконання кредитних зобов’язань.  Шості економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Львів, 2015. С. 50-53.
 10. Участь або посередництво торговця цінними паперами при укладенні договорів про відчуження бездокументарних цінних паперів. Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення: Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція, м.Тернопіль, 11 квітня 2014 року. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014.  С.187-192.
 11. Сторони договору управління бездокументарними цінними паперами. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XХ звітної науково-практичної конференції 6-7 лютого 2014 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. С.225-227.
 12. Інвестиційні сертифікати як різновид пайових цінних паперів. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей XV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013р. Тернопіль, 2013. С.109–113.
 13. Віндикація бездокументарних цінних паперів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XІХ звітної науково-практичної конференції 7-8 лютого 2013 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. С.170-171.
 14. Витребування бездокументарних цінних паперів із чужого незаконного володіння: проблеми захисту прав власника та добросовісного набувача. Проблеми реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні: Збірник тез доповідей круглого столу, 10 грудня 2012 року. Тернопіль, 2012. С.120-123.
 15. Особливості реалізації права акціонера на участь у загальних зборах товариства. Верховенство права та права людини: IV міжнародний форум 21-22 квітня 2012р. К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2012. С.215-218.
 16. Особливості реалізації права на отримання частини прибутку за бездокументарними сертифікатами фондів операцій з нерухомістю. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей XІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 квітня 2012р. Тернопіль, 2012. С.164-166.
 17. Особливості договору управління бездокументарними цінними паперами. Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П.Маслова, 16 берез.2012 р. / [редкол.: В.І.Борисова (відп.ред), та ін.]; Нац. ун-т «Юрид.акад.Україниім.Ярослава Мудрого». Х.: Право, 2012. С.412-416.
 18. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: актуальні проблеми. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVIIІ регіональної науково-практичної конференції 26-27 січня 2012 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. С.195-197.
 19. Правове регулювання обігу бездокументарних цінних паперів: сучасний стан та перспективи. Дерегулювання й розвиток підприємництва: Матеріали круглого столу «» 23 грудня 2011 року. Тернопіль, Вектор, 2012. С.45-47.
 20. Термінологічне визначення управомоченої особи за бездокументарними цінними паперами. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей XІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 2011. С.199-202.
 21. Характеристика прав посвідчених бездокументарними цінними паперами. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. С.307-309.
 22. Реалізація прав посвідчених бездокументарними цінними паперами. Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Харків, 23-24 лютого 2011 року. Харків: у 4-х томах. ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. Т.2. С.87-88.
 23. Теорії виникнення прав за бездокументарними цінними паперами. Теорія та практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). Одеса: у 3-х частинах. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. Ч.2. С.74-76.
 24. Права інкорпоровані в бездокументарних цінних паперах. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVIІ регіональної науково-практичної конференції 3-4 лютого 2011 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. С.184-185.
 25. Поняття бездокументарних цінних паперів. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 2010. С.243-245.
 26. Бездокументарні цінні папери як об’єкти права власності. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб.тез наук. Доп. VІ Міжнар. наук.-практ. Конф. молодих учених (19 - 20 берез. 2010 р.) / уклад. О.В.Жишео, А.М.Сур’як, I.Ф.Урина. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2010. С.302-304.
 27. Документарність як ознака бездокументарних цінних паперів. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 13 березня 2010 року: у 2-х частинах. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2010. Ч.1. С.156-157.
 28. Поняття бездокументарних цінних паперів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції 8-9 лютого 2010 р. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С.207-208.
 29. Доктринальні підходи до визначення статусу бездокументарних цінних паперів. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції: «Восьмі осінні юридичні читання» (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. С.298-300.
 30. До питання бездокументарних цінних паперів. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль, 2009. С.162-164.
 31. Вплив дематеріалізації цінних паперів на класичну теорію права цінних паперів. Збірник тез наукових робіт учасників ІV Міжнародної цивілістичної конференції студентів та аспірантів 3-4 квітня 2009 року у Одеській      національній юридичній академії. О.: Фенікс, 2009. С.542-544.
 32. Право на отримання частини прибутку як різновид корпоративних прав посвідчених бездокументарними акціями. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 20 - 21 березня 2009 року. Луцьк: Юридичний факультет Волинського  національного  університету імені Л.Українки, 2009.  С.277-281.
 33. Право голосу як різновид корпоративних прав посвідчених акціями. Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції: «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листопада 2008 року): У 4-х частинах.Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2008. С.240-242.
 34. Цінні папери як об’єкт договірних правовідносин. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 травня 2008 року). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. С.192-196.
 35. Правова природа цінних паперів. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Тернопіль: Терно-граф, 2008. С.456-461.
 36. Правова природа франчайзингу. Розвиток юридичної науки на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції. Тернопіль, 2007. С.33-37.
 37. Закон про закон – необхідність для підвищення ефективності правового регулювання в цілому.   Забезпечення реалізації прав людини: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції. Тернопіль, 2007. С.46-49.
 38. Правове регулювання саморегулівних організацій професійних організацій фондового ринку. Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції “Шості осінні юридичні читання” (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина друга: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний процес. Трудове право. Право соціального забезпечення. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. С.249-252.
 

Методичні рекомендації

 1. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право (особлива частина)»/ Укладачі: Л.М. Саванець, Г.М. Стахира. Тернопіль, 2018. 60 с.
 2. Міжнародне приватне право: практикум.   / Уклад.: Л.М.Саванець, Т.В.Дракохруст, У.З.Коруц, М.Ю.Кравчук; за заг.ред.Н.Я.Кравчук. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. 132 с.
 3. Правознавство: опорний конспект: навчально-методичний посібник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. Кол. О.Б.Росоляк, В.М.Кравчук. Тернопіль: Вектор, 2016. 236 с.
 4. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право» / Л.М. Саванець. Тернопіль, 2016. 64 с.
 5. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Інвестиційне право» / Л.М. Саванець. Тернопіль, 2015. 79 с.
 6. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Правознавство» / А.В. Баран, Л.М. Саванець. Тернопіль, 2015. 90 с.
 7. Податкове право. Навчально-методичні матеріали для студентів юридичного факультету ТНЕУ / Башняк О.С., Саванець Л.М., Шевчук О.Р. Тернопіль, 2011. 100 с.
 8. Господарське законодавство. Навчально-методичні матеріали для студентів ТНЕУ денної та заочної форми навчання відповідно до вимог КМСОНП / Возьний В.І., Труфанова Л.М., Ментух Н.Ф., Л.М. Саванець, Фрончко В.В., Ящищак О.Р. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 70 с.

E-mail: lsavanets@gmail.com

Стахира Ганна Михайлівна

старший викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, PhD

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

Член Ради молодих вчених ТНЕУ, член Координаційної ради молодих юристів Тернопільської області при Головному управлінні юстиції у Тернопільській області, аспірантка Тернопільського національного економічного університету.  

Життєве кредо:

«З суми безконечно малихвиникає безконечно велике» (Л. Костенко)  

Наукові праці:

Статті 

 1. Стахира Г.М., Саванець Л.М. Цифровий контент як об’єкт авторського права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2019. № 59. С. 167–170.
 2. Стахира Г.М. Калаур І.Р. Відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань з постачання цифрового контенту. Право України. № 2. 2019. С. 77–90.
 3. Стахира Г.М. Речово-правові проблеми природи цифрового контенту. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2017. С. 55–58.
 4. Стахира Г.М. Проблеми визначення поняття цифрового контенту. Актуальні проблеми правознавства. № 3 (11). 2017. С. 127–131.
 5. Стахира Г.М. Правове регулювання адвокатської діяльності за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. №27. 2014 . С.156-160.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 1. Aplicabilityofthelawofdefactoregimes. OER OsteuropaRecht, Jahrgang 65 (2019), Heft 2/2019. P.207–222.
 2. Stakhyra H. Providingofdataas a counterperformanceincontractforsupplydigitalcontent. LegeasiViata. № 12/2. 2017. S. 172–175.

Тези 

 1. Стахира Г.М., Саванець Л.М. Проблеми захисту прав цифрових споживачів у національному законодавстві. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 5-6 квіт. 2019 р. Тернопіль, 2019. С. 60–63.
 2. Стахира Г.М. Захист персональних даних особи в контексті правовідносин постачання цифрового контенту. Юриспруденція в сучасному просторі: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 1 бер. 2019 р. Київ, 2019. С. 138–140.
 3. Стахира Г.М., Саванець Л.М. Проблеми та перспективи адаптації проекту Директиви Європейського Парламенту і Ради 2015/0287 про деякі аспекти, що стосуються договору поставки цифрового контенту до законодавства України. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 8 чер. 2018 р. Київ, 2018. С. 162–165.
 4. Стахира Г.М. Цифровий контент як об’єкт права інтелектуальної власності. Україна в умовах реформування правової систем: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р. Тернопіль, 2018. С. 207–209.
 5. Стахира Г.М. Хмарні технології як об’єкт правового регулювання. Сучасна університетська правова освіта і наука: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 23 лют. 2018 р. Київ, Т.2. 2018. С. 139–141.
 6. Stakhyra H. ProblemoflegalregulationforcontractofsupplyingdigitalcontentinUkraine. EconomicandsocialdevelopmentofUkrainein XXI Century: nationalvisionandglobalizationchallenges: сollectionofscientificarticles, Ternopil, 6-7 ofMarch 2017. Draft2Digital PublishingHouse, 2017. C. 184–186.
 7. Стахира Г.М. Цифровий контент – необхідність законодавчої дефініції? Одеські юридичні читання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 10-11 лист. 2017 р. Одеса, 2017. С. 59–62.
 8. Стахира Г.М. Цивільно-правовий обіг цифрового контенту за посередництвом он-лайн платформ. Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2017 р. Тернопіль, 2017. С. 311–314.
 9. Стахира Г.М. Цивільно-правове регулювання обігу іменних цінних паперів за законодавством України та Республіки Польща. Правова Україна очима майбутніх фахівців: збірник тез доп. XІІ всеукр. студ. конф. (Секція 1-5). Тернопіль. 2015. С.232–235.
 10. Стахира Г.М. Роль міжнародно-правового визнання в встановленні дипломатичних відносин між державами. Верховенство права та правова держава: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2014 р. Тернопіль, 2014. С.240–243.
 11. Стахира Г.М. Особливості правового обслуговування адвокатами підприємств за законодавством України та Республіки Польща: порівняльно-правовий аспект. Правова Україна очима майбутніх фахівців: збірник тез доп. XI всеукр. студ. конф. (Секція 1-3). Тернопіль 2014. С.189–193.
 12. Стахира Г.М. Проблема захисту конкурентоспроможності українських суб’єктів господарювання від недобросовісної зовнішньоекономічної конкуренції на вітчизняному ринку. Правова Україна очима майбутніх фахівців: збірник тез доп. XI всеукр. студ. конф. (Секція 4-6). Тернопіль 2014.57–60.
 13. Стахира Г.М. Джерела та механізми реалізації прав дитини в Україні. Проблеми реалізації захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні: збірник матеріалів круглого столу. Тернпіль. 2012. С.134–137.
 14. Стахира Г.М. Особливості господарських договорів у порівнянні із цивільно-правовими договорами. Правова система України в умовах реформаційних процесів сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.Тернопіль. 2012. С.137–138.
 15. Стахира Г.М. Здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг. Правова Україна очима майбутніх науковців: зб. тез доп. IX всеукрстуд. конф., м. Тернопіль, 15 бер. 2011. Тернопіль. 2012. С.299–302.
 16. Стахира Г.М. Проблема захисту прав дитини в Україні. Правова Україна очима майбутніх науковців: зб. тез доп. VІІI всеукрстуд. конф., м. Тернопіль, 15 бер. 2011. Тернопіль. 2011. С.91–94.
 17. Стахира Г.М. Торгівля людьми як проблема ХХІ століття: сутність та шляхи її подолання. Тези науково-дослідницьких робіт МАН. Тернопіль. 2010. С.72–73.

Навчальні та навчально-методичні праці

 1. Саванець Л.М., Стахира Г.М. Навчально-методичні матеріали для вивчення дисципліни «Міжнародне приватне право (особлива частина)». Тернопіль. 2018. 60 с.

E-mail: hn.stahyra@gmail.com

Труфанова Людмила Михайлівна

доцент кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar


Марценко Наталія Степанівна

старший викладач кафедри міжнародного права та міграційної політики ЗУНУ, кандидат юридичних наук (PhD)

   ORCID ID

   Publons

   Google scholar

 Життєве кредо:

Можливо все. На неможливе потрібно більше часу.

Сфера наукових інтересів:

Цивільне право Договірне право Житлове право Цивільно-правове регулювання штучного інтелекту  

Публікації:

 1. Martsenko N. Peculiarities of Recognition of Judgments and other Acts Issued by Unrecognized Authorities – The Example of the Autonomous Republic of Crimea, and Luhansk and Donetsk Oblasts (“LNR” and “DNR”). Osteuropa recht. 2. 2019. p. 223 – 237.
 2. Марценко Н. С. Порівняльно-правова характеристика речових прав у законодавстві України та зарубіжних країн. Guarantee and protection of fundamental human rights as an integral element of Ukraine's integration into the EU: монографія / М. Рожанскі, С. Банах, О. Коваль. – Ольштин, 2019. с. 245. С. 187-198
 3. Martsenko N. Peculiarity of determining the place of artificial intelligence in civil law. Studia Prawnoustrojowe 44, UWM. 2019
 4. Марценко Н. С. Правовий режим штучного інтелекту у цивільному праві. Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць. Вип. 4, 2019 р. С. 87-97
 5. Марценко Н. С. Житлові права і їх здійснення в дослідженні розуміння зловживання правом Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. Випуск 38. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2015. С. 74-86
 6. Марценко Н. С. Особливості обмеження житлових прав і їх зв'язок із межами здійснення цих прав. Науковий вісник Херсонського державного університету: «Юридичні науки». 2015. Випуск 1. Т. 1. С. 181-184
 7. Марценко Н. С. Встановлення меж здійснення житлових прав шляхом їх законодавчих обмежень. Електронний науковий збірник «Теорія і практика правознавства». 2014. Випуск. 2 (6). С. 1-10
 8. Марценко Н. С. Осуществление права пользования социальным жильем членами семьи нанимателя согласно действующему законодательству Украины. Legea si Viata. 2014. №5/3. С. 34-37
E-mail: nata.martsenko@gmail.com

Аспіранти