Наука

Наукова діяльність кафедри МПМП

Протягом останніх 5 років викладачі кафедри опублікували близко 60 статей у фахових наукових виданнях України та інших держав (в т.ч. – 10 у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science), приняли участь у написанні 7 монографій, підручників та 2 навчальних посібників.

Щороку науково-педагогічні працівники кафедри презентують результати своїх досліджень на різноманітних наукових конференціях.

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється в рамках Науково-дослідної теми «Теорія та практика трансформацій сучасного міжнародного права» державний реєстраційний номер 0121U108945 (керівник зав. кафедри, к.ю.н., доц. Жукорська Я.М.)

Викладачі кафедри є членами професійних спілок - Асоціації Європейського інституту права (Австрія), Української асоціації міжнародного права, European Society of International Law (ESIL) тощо.

Викладачі кафедри є членами редакційних колегій та рецензентами українських на іноземних наукових видань, учасниками міжнародних проектів, зокрема, міжнародного дослідницького проекту DAAD «Програма Східного партнерства», модуля Жана Моне «Регіональна інтеграція: європейський бенчмарк в умовах викликів глобальної фрагментації (REFRAG)».

За останні 5 років на кафедрі було захищено 2 дисертаційні дослідження на ступінь доктора філософії та 1 – доктора наук, отримано 2 вчених звання доцента та звання професора кафедри.

Важливе місце в науковій роботі кафедри займає наукова робота зі студентами, зокрема, в рамках студентського наукового гуртка “Interium”.